باطری ماشین

سفارش باتری

 
باطری ماشین
اوربیتال - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال - 55A   
باطری ماشین
سوزوکی - 50A   
باطری ماشین
سوزوکی - 55A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال - 55A   
باطری ماشین
سوزوکی - 50A   
باطری ماشین
سوزوکی - 55A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال - 55A   
باطری ماشین
سوزوکی - 50A   
باطری ماشین
سوزوکی - 55A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال - 55A   
باطری ماشین
سوزوکی - 50A   
باطری ماشین
سوزوکی - 55A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال - 74A   
باطری ماشین
سوزوکی - 66A   
باطری ماشین
سوزوکی - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال - 74A   
باطری ماشین
سوزوکی - 66A   
باطری ماشین
سوزوکی - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال - 55A   
باطری ماشین
سوزوکی - 50A   
باطری ماشین
سوزوکی - 55A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 60A   
باطری ماشین
سوزوکی - 60A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 70A   
باطری ماشین
اوربیتال - 74A   
باطری ماشین
سوزوکی - 70A   
باطری ماشین
سوزوکی - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 35A   
باطری ماشین
سوزوکی - 35A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 35A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 60A   
باطری ماشین
اوربیتال - 70A   
باطری ماشین
سوزوکی - 60A   
باطری ماشین
سوزوکی - 70A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 60A   
باطری ماشین
اوربیتال - 70A   
باطری ماشین
سوزوکی - 60A   
باطری ماشین
سوزوکی - 70A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال - 55A   
باطری ماشین
سوزوکی - 50A   
باطری ماشین
سوزوکی - 55A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال - 74A   
باطری ماشین
سوزوکی - 66A   
باطری ماشین
سوزوکی - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 60A   
باطری ماشین
اوربیتال - 70A   
باطری ماشین
سوزوکی - 60A   
باطری ماشین
سوزوکی - 70A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 60A   
باطری ماشین
سوزوکی - 60A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 70A   
باطری ماشین
اوربیتال - 74A   
باطری ماشین
سوزوکی - 70A   
باطری ماشین
سوزوکی - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 74A   
باطری ماشین
سوزوکی - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال - 88A   
باطری ماشین
سوزوکی - 88A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 88A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال - 74A   
باطری ماشین
سوزوکی - 66A   
باطری ماشین
سوزوکی - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال - 74A   
باطری ماشین
سوزوکی - 66A   
باطری ماشین
سوزوکی - 74A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 120A   
باطری ماشین
سوزوکی - 120A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 120A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
اوربیتال - 66A   
باطری ماشین
سوزوکی - 66A   
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A   
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
خرید
باطری ماشین
تعویض

باطری ماشین

در 30 دقیقه

ارائه خدمات باتری کار در چهار مرحله انجام می پذیرد.

  1. ثبت درخواست باتری
  2. ارسال باتری به محل
  3. تعویض باطری ماشین شما
  4. شرکت در نظرسنجی

آموزش مجازی

پس از قطع اتصال باتری، براکت ها را که در سینی آن نگه داشته می شود، باز کنید.

باتری را بیرون آورده و با استفاده از یک مسواک قدیمی، سینی و کابل باتری را با یک مخلوط رقیق شده با آب نوشیدنی بشویید و قبل از قرار دادن باتری، آنها را خشک کنید. باتری جدید را روی سینی قرار دهید و بست ها را بچرخانید.

ابتدا کابل ترمینال مثبت و سپس کابل ترمینال منفی را متصل کنید. به یاد داشته باشید که باتری قدیمی خود را از بین ببرید تمامی فروشگاه های فروش باتری، باتری قدیمی شما را خریداری میکنند.

همکاران و شرکای باتری کار

 

به منظور کمک به تغییر مثبت و رسیدن به اهداف پایدار ما با بسیاری از سازمان های فوق العاده ای در سراسر ایران در حال همکاری هستیم. تخصص و ایده نو باتری کار را قادر به فروش آنلاین باتری و تعویض باطری ماشین در سراسر تهران نموده است.این برای باتری کار بسیار لذت بخش است که شرکای تجاری و همکاران خود را به شما خوبان معرفی نماید که دستاورد آن تعهدات نمایندگان ما در سازمان های گوناگون است.

باتری سپاهان
توان باتری
ایده آل اطمینان

مقالات باتری کار

 

خودروهای دیزلی یا بنزینی؟

خودروهای دیزلی یا بنزینی؟

همواره از گذشته زمانی که قصد خرید یک خودرو وجود دارد یکی از موضوعاتی که خریدار به آن توجه زیادی داشته مسئله بنزینی یا

باتری های آبی

باتری های آبی

در بررسی تکنولوژی باتری های گوناگون هر روز با موارد گوناگونی روبه رو می شویم محققان برای باتری های لیتیوم یونی

باتری اتمی با عمر صد ساله!

باتری اتمی با عمر صد ساله!

از بین خبرها و مقالاتی که در سایت های مختلف در خصوص انواع باتری و تکنولوژی های مختلف اعم از باطری ماشین

سریع ترین شارژرهای جهان

سریع ترین شارژرهای جهان

همانطور که می دانید باتری تمام خودروهای برقی قابل شارژ شدن است و بسته به کمپانی سازنده آن خودرو ظرفیت و شارژ متفاوتی

باتری در دوچرخه های برقی

باتری در دوچرخه های برقی

شرکت بوش در تلاش است که به زودی دوچرخه های الکترونیکی را وارد بازار کند که می تواند نقش بسیار مفیدی در جلوگیری

باتری گرافینی

باتری گرافینی

تا به حال در خصوص باتری های گرافینی چیزی شنیده اید؟ پس بیاید اول باهم به بررسی گرافین و ساختار آن بپردازیم.