منو
لیست قیمت باتری های سوزوکی

تصویر نام باتری آمپراژ نوع پایه آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر قطب چپ پایه بلند 6,270,600 ریال
5,225,500 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر قطب چپ پایه بلند 7,479,000 ریال
6,232,500 ریال
50 آمپر-L1 50 آمپر-L1 50 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 7,338,000 ریال
6,115,000 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 7,929,240 ریال
6,607,700 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 8,650,080 ریال
7,208,400 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 9,515,088 ریال
7,929,240 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر قطب چپ پایه بلند 10,525,200 ریال
8,771,000 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 10,668,432 ریال
8,890,360 ریال
88 آمپر 88 آمپر 88 آمپر قطب چپ ، قطب راست 12,686,784 ریال
10,572,320 ریال
90 آمپر 90 آمپر 90 آمپر قطب چپ ، قطب راست پایه کوتاه 12,975,120 ریال
10,812,600 ریال
100 آمپر-پایه کوتاه 100 آمپر-پایه کوتاه 100 آمپر قطب چپ پایه بلند 14,416,800 ریال
12,014,000 ریال
لیست قیمت باتری های EFB

تصویر نام باتری آمپراژ نوع پایه آرایش قطب ها قیمت
50 آمپر 50 آمپر 50 آمپر 8,940,000 ریال
7,450,000 ریال
60 آمپر 60 آمپر 60 آمپر 10,728,000 ریال
8,940,000 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر قطب چپ 12,768,000 ریال
10,640,000 ریال
80 آمپر 80 آمپر 80 آمپر 14,304,000 ریال
11,920,000 ریال
لیست قیمت باتری های اوربیتال وان پریمیوم سپاهان باتری

تصویر نام باتری آمپراژ نوع پایه آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر قطب چپ پایه بلند 6,270,600 ریال
5,225,500 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر قطب چپ پایه بلند 7,479,000 ریال
6,232,500 ریال
50 آمپر-L1 50 آمپر-L1 50 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 7,143,600 ریال
5,953,000 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 7,857,960 ریال
6,548,300 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 8,572,320 ریال
7,143,600 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 9,429,552 ریال
7,857,960 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر قطب چپ پایه بلند 10,253,040 ریال
8,544,200 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 10,572,528 ریال
8,810,440 ریال
88 آمپر 88 آمپر 88 آمپر 12,572,736 ریال
10,477,280 ریال
100 آمپر 100 آمپر 100 آمپر 14,287,200 ریال
11,906,000 ریال
لیست قیمت باتری های اوربیتال وان سیلور سپاهان باتری

تصویر نام باتری آمپراژ نوع پایه آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر قطب چپ پایه بلند 5,739,510 ریال
4,782,925 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر قطب چپ پایه بلند 6,825,330 ریال
5,687,775 ریال
50 آمپر-L1 50 آمپر-L1 50 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 6,475,620 ریال
5,396,350 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 7,055,466 ریال
5,879,555 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 7,696,872 ریال
6,414,060 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 8,466,559 ریال
7,055,466 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر قطب چپ پایه بلند 9,231,684 ریال
7,693,070 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 9,492,808 ریال
7,910,674 ریال
88 آمپر 88 آمپر 88 آمپر قطب چپ ، قطب راست 11,288,745 ریال
9,407,288 ریال
90 آمپر 90 آمپر 90 آمپر قطب چپ ، قطب راست 11,545,308 ریال
9,621,090 ریال
100 آمپر 100 آمپر 100 آمپر قطب چپ 12,828,120 ریال
10,690,100 ریال
لیست قیمت باتری های اوربیتال قرمز سپاهان باتری

تصویر نام باتری آمپراژ نوع پایه آرایش قطب ها قیمت
35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر-پایه بلند 35 آمپر قطب چپ پایه بلند 5,739,510 ریال
4,782,925 ریال
45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر-پایه بلند 45 آمپر قطب چپ پایه بلند 6,659,118 ریال
5,549,265 ریال
50 آمپر-L1 50 آمپر-L1 50 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 6,229,380 ریال
5,191,150 ریال
55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر-پایه کوتاه 55 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 6,852,318 ریال
5,710,265 ریال
60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر-پایه کوتاه 60 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 7,475,256 ریال
6,229,380 ریال
66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر-پایه کوتاه 66 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 8,222,781 ریال
6,852,318 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر قطب چپ پایه بلند 8,973,132 ریال
7,477,610 ریال
74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر-پایه کوتاه 74 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 9,219,482 ریال
7,682,902 ریال
88 آمپر 88 آمپر 88 آمپر قطب چپ ، قطب راست 10,963,708 ریال
9,136,424 ریال
90 آمپر 90 آمپر 90 آمپر قطب چپ ، قطب راست 11,212,884 ریال
9,344,070 ریال
100 آمپر 100 آمپر 100 آمپر قطب چپ 12,458,760 ریال
10,382,300 ریال
لیست قیمت باتری های واریان صبا باتری

تصویر نام باتری آمپراژ نوع پایه آرایش قطب ها قیمت
50 آمپر 50 آمپر 50 آمپر قطب چپ پایه کوتاه،پایه بلند 5,079,600 ریال
4,233,000 ریال
55 آمپر 55 آمپر 55 آمپر قطب چپ پایه کوتاه،پایه بلند 5,587,560 ریال
4,656,300 ریال
سیلد بلند معکوس- 60 آمپر سیلد بلند معکوس- 60 آمپر 60 آمپر موافق پایه بلند 6,095,520 ریال
5,079,600 ریال
66 آمپر 66 آمپر 66 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 6,705,072 ریال
5,587,560 ریال
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر قطب چپ 7,111,440 ریال
5,926,200 ریال
74 آمپر 74 آمپر 74 آمپر قطب چپ پایه کوتاه 7,517,808 ریال
6,264,840 ریال
لیست قیمت باتری های کارپیل آکوباتری

تصویر نام باتری آمپراژ نوع پایه آرایش قطب ها قیمت
70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر-پایه بلند 70 آمپر قطب چپ 8,148,000 ریال
7,203,000 ریال