باطری ماشین

سفارش باتری

 
باطری ماشین
اوربیتال - 50A
قیمت : 3,000,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 55A
قیمت : 3,300,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 50A
قیمت : 3,500,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 55A
قیمت : 3,850,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A
قیمت : 3,250,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A
قیمت : 3,575,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 50A
قیمت : 3,000,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 55A
قیمت : 3,300,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 50A
قیمت : 3,500,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 55A
قیمت : 3,850,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A
قیمت : 3,250,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A
قیمت : 3,575,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 50A
قیمت : 3,000,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 55A
قیمت : 3,300,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 50A
قیمت : 3,500,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 55A
قیمت : 3,850,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A
قیمت : 3,250,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A
قیمت : 3,575,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 50A
قیمت : 3,000,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 55A
قیمت : 3,300,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 50A
قیمت : 3,500,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 55A
قیمت : 3,850,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A
قیمت : 3,250,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A
قیمت : 3,575,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 66A
قیمت : 3,960,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 74A
قیمت : 4,440,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 66A
قیمت : 4,620,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 74A
قیمت : 5,180,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A
قیمت : 4,290,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A
قیمت : 4,810,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 66A
قیمت : 3,960,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 74A
قیمت : 4,440,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 66A
قیمت : 4,620,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 74A
قیمت : 5,180,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A
قیمت : 4,290,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A
قیمت : 4,810,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 50A
قیمت : 3,000,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 55A
قیمت : 3,300,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 50A
قیمت : 3,500,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 55A
قیمت : 3,850,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A
قیمت : 3,250,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A
قیمت : 3,575,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 60A
قیمت : 3,600,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 60A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A
قیمت : 3,900,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 70A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 74A
قیمت : 4,440,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 70A
قیمت : 4,900,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 74A
قیمت : 5,180,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A
قیمت : 4,550,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A
قیمت : 4,810,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 35A
قیمت : 2,100,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 35A
قیمت : 2,450,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 35A
قیمت : 2,275,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 60A
قیمت : 3,600,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 70A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 60A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 70A
قیمت : 4,900,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A
قیمت : 3,900,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A
قیمت : 4,550,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 60A
قیمت : 3,600,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 70A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 60A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 70A
قیمت : 4,900,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A
قیمت : 3,900,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A
قیمت : 4,550,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 50A
قیمت : 3,000,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 55A
قیمت : 3,300,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 50A
قیمت : 3,500,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 55A
قیمت : 3,850,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 50A
قیمت : 3,250,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 55A
قیمت : 3,575,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 66A
قیمت : 3,960,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 74A
قیمت : 4,440,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 66A
قیمت : 4,620,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 74A
قیمت : 5,180,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A
قیمت : 4,290,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A
قیمت : 4,810,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 60A
قیمت : 3,600,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 70A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 60A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 70A
قیمت : 4,900,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A
قیمت : 3,900,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A
قیمت : 4,550,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 60A
قیمت : 3,600,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 60A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 60A
قیمت : 3,900,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 70A
قیمت : 4,200,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 74A
قیمت : 4,440,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 70A
قیمت : 4,900,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 74A
قیمت : 5,180,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 70A
قیمت : 4,550,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A
قیمت : 4,810,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 74A
قیمت : 4,440,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 74A
قیمت : 5,180,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A
قیمت : 4,810,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 88A
قیمت : 5,280,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 88A
قیمت : 6,160,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 88A
قیمت : 572,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 66A
قیمت : 3,960,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 74A
قیمت : 4,440,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 66A
قیمت : 4,620,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 74A
قیمت : 5,180,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A
قیمت : 4,290,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A
قیمت : 4,810,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 66A
قیمت : 3,960,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال - 74A
قیمت : 4,440,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 66A
قیمت : 4,620,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 74A
قیمت : 5,180,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A
قیمت : 4,290,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 74A
قیمت : 4,810,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 120A
قیمت : 7,200,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 120A
قیمت : 8,400,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 120A
قیمت : 7,800,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
اوربیتال - 66A
قیمت : 3,960,000 ریال
باطری ماشین
سوزوکی - 66A
قیمت : 4,620,000 ریال
باطری ماشین
اوربیتال 1 سیلور - 66A
قیمت : 4,290,000 ریال
تومان
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قوانین و مقررات را مطالعه کرده و قبول دارم
باطری ماشین
تعویض

باطری ماشین

در 30 دقیقه

ارائه خدمات باتری کار در چهار مرحله انجام می پذیرد.

  1. ثبت درخواست باتری
  2. ارسال باتری به محل
  3. تعویض باطری ماشین شما
  4. شرکت در نظرسنجی

آموزش مجازی

پس از قطع اتصال باتری، براکت ها را که در سینی آن نگه داشته می شود، باز کنید.

باتری را بیرون آورده و با استفاده از یک مسواک قدیمی، سینی و کابل باتری را با یک مخلوط رقیق شده با آب نوشیدنی بشویید و قبل از قرار دادن باتری، آنها را خشک کنید. باتری جدید را روی سینی قرار دهید و بست ها را بچرخانید.

ابتدا کابل ترمینال مثبت و سپس کابل ترمینال منفی را متصل کنید. به یاد داشته باشید که باتری قدیمی خود را از بین ببرید تمامی فروشگاه های فروش باتری، باتری قدیمی شما را خریداری میکنند.

همکاران و شرکای باتری کار

 

به منظور کمک به تغییر مثبت و رسیدن به اهداف پایدار ما با بسیاری از سازمان های فوق العاده ای در سراسر ایران در حال همکاری هستیم. تخصص و ایده نو باتری کار را قادر به فروش آنلاین باتری و تعویض باطری ماشین در سراسر تهران نموده است.این برای باتری کار بسیار لذت بخش است که شرکای تجاری و همکاران خود را به شما خوبان معرفی نماید که دستاورد آن تعهدات نمایندگان ما در سازمان های گوناگون است.

باتری سپاهان
توان باتری
ایده آل اطمینان

مقالات باتری کار

 

باتری سمند

باتری سمند

امروز در خصوص باطری ماشین  انواع سمند صحبت خواهم کرد امید است که برای شما عزیزان مفید واقع شود.

باتری پژو پرشیا

باتری پژو پرشیا

امروز در خصوص باطری ماشین  پژو پرشیا صحبت خواهم کرد امید است که برای شما عزیزان مفید واقع شود.

باتری پژو روآ

باتری پژو روآ

امروز در خصوص باطری ماشین  پژو روآ صحبت خواهم کرد امید است که برای شما عزیزان مفید واقع شود.

باتری پژو 405

باتری پژو 405

امروز در خصوص باطری ماشین  پژو 405 صحبت خواهم کرد امید است که برای شما عزیزان مفید واقع شود.

باتری 206 و SD

باتری 206 و SD

امروز در خصوص باطری ماشین  پژو206 و SD صحبت خواهم کرد امید است که برای شما عزیزان مفید واقع شود.

باتری پراید

باتری پراید

امروز تصمیم گرفتم باطری ماشین های مختلف را به لحاظ فنی بررسی کنم و اطلاعات آن را در قالب یک مقاله در اختیار شما عزیزان