منو
ارسال رایگان
در هر نقطه ای از تهران باشید باتری شما به رایگان ارسال خواهد شد.
پشتیبانی
فروش باطری ماشین آغاز راه است، نه پایان. ما همواره در کنار شما هستیم.
اصالت محصول
باتری کار، نماینده رسمی باتری های عرضه شده در این سایت می باشد.
ارتباط با مشتریان
دارای سیستم قدرتمند ارتباط با مشتریان جهت ارائه خدمات مطلوب تر.

سفارش باتری

50A
اتمیک - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,000,000 ریال
55A
اتمیک - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,300,000 ریال
50A
سوزوکی - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
0 ریال
55A
سوزوکی - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,850,000 ریال
50A
اوربیتال 1 سیلور - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,250,000 ریال
55A
اوربیتال 1 سیلور - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,575,000 ریال
50A
اتمیک - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,000,000 ریال
55A
اتمیک - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,300,000 ریال
50A
سوزوکی - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
0 ریال
55A
سوزوکی - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,850,000 ریال
50A
اوربیتال 1 سیلور - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,250,000 ریال
55A
اوربیتال 1 سیلور - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,575,000 ریال
50A
اتمیک - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,000,000 ریال
55A
اتمیک - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,300,000 ریال
50A
سوزوکی - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
0 ریال
55A
سوزوکی - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,850,000 ریال
50A
اوربیتال 1 سیلور - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,250,000 ریال
55A
اوربیتال 1 سیلور - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,575,000 ریال
70A
اتمیک - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
74A
اتمیک - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,440,000 ریال
70A
سوزوکی - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,900,000 ریال
74A
سوزوکی - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
5,180,000 ریال
70A
اوربیتال 1 سیلور - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,550,000 ریال
74A
اوربیتال 1 سیلور - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,810,000 ریال
74A
اتمیک - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,440,000 ریال
74A
سوزوکی - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
5,180,000 ریال
74A
اوربیتال 1 سیلور - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,810,000 ریال
88A
اتمیک - 88A
شرکت سازنده : سپاهان
5,280,000 ریال
88A
سوزوکی - 88A
شرکت سازنده : سپاهان
6,160,000 ریال
88A
اوربیتال 1 سیلور - 88A
شرکت سازنده : سپاهان
572,000 ریال
66A
اتمیک - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
3,960,000 ریال
74A
اتمیک - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,440,000 ریال
66A
سوزوکی - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,620,000 ریال
74A
سوزوکی - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
5,180,000 ریال
66A
اوربیتال 1 سیلور - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,290,000 ریال
74A
اوربیتال 1 سیلور - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,810,000 ریال
66A
اتمیک - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
3,960,000 ریال
74A
اتمیک - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,440,000 ریال
66A
سوزوکی - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,620,000 ریال
74A
سوزوکی - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
5,180,000 ریال
66A
اوربیتال 1 سیلور - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,290,000 ریال
74A
اوربیتال 1 سیلور - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,810,000 ریال
50A
اتمیک - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,000,000 ریال
55A
اتمیک - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,300,000 ریال
50A
سوزوکی - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
0 ریال
55A
سوزوکی - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,850,000 ریال
50A
اوربیتال 1 سیلور - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,250,000 ریال
55A
اوربیتال 1 سیلور - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,575,000 ریال
66A
اتمیک - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
3,960,000 ریال
74A
اتمیک - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,440,000 ریال
66A
سوزوکی - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,620,000 ریال
74A
سوزوکی - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
5,180,000 ریال
66A
اوربیتال 1 سیلور - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,290,000 ریال
74A
اوربیتال 1 سیلور - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,810,000 ریال
50A
اتمیک - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,000,000 ریال
55A
اتمیک - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,300,000 ریال
50A
سوزوکی - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
0 ریال
55A
سوزوکی - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,850,000 ریال
50A
اوربیتال 1 سیلور - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,250,000 ریال
55A
اوربیتال 1 سیلور - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,575,000 ریال
66A
اتمیک - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
3,960,000 ریال
74A
اتمیک - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,440,000 ریال
66A
سوزوکی - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,620,000 ریال
74A
سوزوکی - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
5,180,000 ریال
66A
اوربیتال 1 سیلور - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,290,000 ریال
74A
اوربیتال 1 سیلور - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,810,000 ریال
60A
اتمیک - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,600,000 ریال
70A
اتمیک - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
60A
سوزوکی - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
70A
سوزوکی - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,900,000 ریال
60A
اوربیتال 1 سیلور - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,900,000 ریال
70A
اوربیتال 1 سیلور - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,550,000 ریال
66A
اتمیک - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
3,960,000 ریال
74A
اتمیک - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,440,000 ریال
66A
سوزوکی - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,620,000 ریال
74A
سوزوکی - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
5,180,000 ریال
66A
اوربیتال 1 سیلور - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,290,000 ریال
74A
اوربیتال 1 سیلور - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,810,000 ریال
60A
اتمیک - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,600,000 ریال
70A
اتمیک - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
60A
سوزوکی - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
70A
سوزوکی - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,900,000 ریال
60A
اوربیتال 1 سیلور - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,900,000 ریال
70A
اوربیتال 1 سیلور - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,550,000 ریال
60A
اتمیک - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,600,000 ریال
60A
سوزوکی - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
60A
اوربیتال 1 سیلور - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,900,000 ریال
35A
اتمیک - 35A
شرکت سازنده : سپاهان
2,100,000 ریال
35A
سوزوکی - 35A
شرکت سازنده : سپاهان
2,450,000 ریال
35A
اوربیتال 1 سیلور - 35A
شرکت سازنده : سپاهان
2,275,000 ریال
50A
اتمیک - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,000,000 ریال
55A
اتمیک - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,300,000 ریال
50A
سوزوکی - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
0 ریال
55A
سوزوکی - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,850,000 ریال
50A
اوربیتال 1 سیلور - 50A
شرکت سازنده : سپاهان
3,250,000 ریال
55A
اوربیتال 1 سیلور - 55A
شرکت سازنده : سپاهان
3,575,000 ریال
60A
اتمیک - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,600,000 ریال
60A
سوزوکی - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
60A
اوربیتال 1 سیلور - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,900,000 ریال
70A
اتمیک - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
74A
اتمیک - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,440,000 ریال
70A
سوزوکی - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,900,000 ریال
74A
سوزوکی - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
5,180,000 ریال
70A
اوربیتال 1 سیلور - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,550,000 ریال
74A
اوربیتال 1 سیلور - 74A
شرکت سازنده : سپاهان
4,810,000 ریال
60A
اتمیک - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,600,000 ریال
70A
اتمیک - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
60A
سوزوکی - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
4,200,000 ریال
70A
سوزوکی - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,900,000 ریال
60A
اوربیتال 1 سیلور - 60A
شرکت سازنده : سپاهان
3,900,000 ریال
70A
اوربیتال 1 سیلور - 70A
شرکت سازنده : سپاهان
4,550,000 ریال
120A
اتمیک - 120A
شرکت سازنده : سپاهان
7,200,000 ریال
120A
سوزوکی - 120A
شرکت سازنده : سپاهان
8,400,000 ریال
120A
اوربیتال 1 سیلور - 120A
شرکت سازنده : سپاهان
7,800,000 ریال
66A
اتمیک - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
3,960,000 ریال
66A
سوزوکی - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,620,000 ریال
66A
اوربیتال 1 سیلور - 66A
شرکت سازنده : سپاهان
4,290,000 ریال
شرکت سازنده :
برند :
مدل :
قیمت :
قیمت ها با دریافت باتری فرسوده معادل محاسبه شده است و در صورت اختلاف باتری تحویلی شما مبلغ 3000 تومان به ازای هر آمپر به صورتحساب شما اضافه خواهد شد.
ثبت سفارش

آخرین مقالات باتری کار

چرا باتری کار؟

شرکت باتری کار با هدف ارتقا سطح کیفی زندگی و رفع نیازهای در حال رشد ایرانیان، در زمینه فروش باطری ماشین به صورت آنلاین فعالیت می کند. ما با ایجاد بستری امن، سفارش رضایت بخش در فضای اینترنتی را رکن اصلی توسعه‌ ی فعالیت‌های خود در زمینه خدمات فروش باطری ماشین قرار داده ایم. دریافت سفارش باتری از سراسر استان تهران، ایجاد ساختاری منطبق با تفکر مشتری مداری، ایجاد اعتماد به سفارش اینترنتی و پشتیبانی به موقع، از مزایای اصلی سفارش اینترنتی در شرکت باتری کار محسوب می گردد. امید داریم با چشم اندازی روشن به آینده و با تکیه بر اصول اخلاقی و کاری، درایجاد رابطه‌ ای پایدار با مشتری در ترغیب به استفاده از خدمات آنلاین و تغییردرالگوهای زندگی مردم شریف ایران موثر باشیم.

تقریبا همه ما با این صحنه مواجه شدیم که باطری ماشین ما دچار مشکل شده و کار نمی کند! این موضوع یکی از معضلات همگی ما می باشد. اما این مشکل رایج در زندگی روزمره ما تنها با چند کلیک و ثبت سفارش قابل حل می باشد. شما به راحتی می توانید با ثبت نوع ماشین و آدرس خود روند سفارش را تکمیل نمایید و باتری خود را سفارش دهید تا ظرف مدت 30 دقیقه همکاران ما در محل تعیین شده حضور پیدا کرده و به تعویض باتری ماشین شما بپردازند.